anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
103 nSv/h
24.07.2024 14:59
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206196
(online: 90)

PayPal

Registrácia

Formulár žiadosti o registráciu nájdeš v dolnej časti stránky pod Všeobecnými podmienkami portálu Stara.sk, bez súhlasu s ktorými nie je možné stať sa členom redakcie portálu Stara.sk.


Všeobecné podmienky portálu Stara.sk

1. Definícia pojmov

1.1 Všeobecné podmienky (ďalej len Podmienky) sú súborom všetkých podmienok definovaných a podľa potreby upravovaných zakladateľom portálu Stara.sk, bez súhlasu s ktorými nie je možné dokončiť proces registrácie a ktoré sú právne záväznými podmienkami, ak to týmto podmienkam nadradený právny predpis neupravuje inak.

1.2 Portál Stara.sk (ďalej len Stránka) je webovou stránkou poskytujúcou v sieti Internet všetko, čo redakčný systém Stránky umožňuje, okrem častí, ktoré boli vytvorené technikami využívajúcimi nedokonalosť redakčného systému alebo jeho časti alebo spôsobom, ktorý zjavne nie je štandardným spôsobom tvorby obsahu Stránky, pričom obsah Stránky je zameraný na informácie týkajúce sa mesta Stará Ľubovňa.

1.3 Príspevok (ďalej len Príspevok) je akákoľvek oddeliteľná časť obsahu Stránky, ktorá nie je neoddeliteľnou súčasťou redakčného systému Stránky alebo taká časť Stránky, ktorá vznikla modifikáciou redakčného systému stránky alebo jeho neoddeliteľnej súčasti iným spôsobom ako spôsobom, ktorý bol zamýšľaný ako štandardný spôsob tvorby obsahu Stránky.

1.4 Registrovaný užívateľ Stránky (ďalej len Užívateľ) je bytosť, zariadenie alebo iná moc, ktorá úspešne dokončila registračný proces a má vlastný záznam v evidencii užívateľov Stránky a súhlasí s aktuálnymi Podmienkami uvedenými v registračnej sekcii Stránky, čo potvrdzuje svojim každým prihlásením do redakčného systému Stránky.

1.5 Redakcia portálu Stara.sk (ďalej len Redakcia) je skupina všetkých Užívateľov, bez ohľadu na vek, pohlavie, farbu pleti, technickú špecifikáciu, zdroj pôvodu alebo formu existencie, ako aj v zmysle ďalších pravidiel a podmienok, ktoré zaručujú rovnoprávnosť Užívateľov v zmysle a rozsahu právomocí a ďalších parametrov Užívateľov vyplývajúcich z ich zaradenia v hierarchii Redakcie.

1.6 Skupina Užívateľov (ďalej len Skupina) je skupina užívateľov zaradených na jednu hierarchickú úroveň Redakcie v zmysle a rozsahu definovanom redakčným systémom Stránky, pričom skupiny sú definované v poradí od skupiny s najnižšími právami ako Hosť, Člen, Recenzent, Prispievateľ, Redaktor, Šéfredaktor, Správca, VIP, Partia a Nikto.

1.7 Neregistrovaný užívateľ Stránky (ďalej len Anonym) je bytosť, zariadenie alebo iná moc, ktorá nie je Užívateľom a ktorá nemá na stránke žiadne práva a s ktorého Príspevkami si Redakcia vyhradzuje právo zaobchádzať akýmkoľvek spôsobom podľa vlastného uváženia a to najmä v prípadoch porušujúcich platné právne predpisy alebo dobré mravy.

1.8 Žiadateľ o členstvo v Redakcii (ďalej len Žiadateľ) je Anonym, u ktorého prebieha registračný proces.

2. Práva a povinnosti Redakcie

2.1 Redakcia je povinná vytvárať obsah Stránky prostredníctvom Príspevkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s mestom Stará Ľubovňa.

2.2 Redakcia si vyhradzuje právo konať akokoľvek podľa vlastného uváženia a na vlastnú právnu zodpovednosť tak, ako uzná za vhodné, pričom právna zodpovednosť Redakcie je rozdelená medzi Užívateľov individuálne podľa ich vzťahu k Príspevkom a konaniu. Za Príspevok, ktorý nevytvoril Užívateľ, nenesie Redakcia žiadnu právnu ani inú zodpovednosť, ak to právny predpis nadradený týmto Podmienkam neupravuje inak.

2.3 Redakcia má právo zaradiť ktoréhokoľvek Užívateľa do ktorejkoľvek Skupiny, avšak v Skupine Hosť sú obvykle len Anonymi a po registrácii je každý užívateľ zaradený automaticky do Skupiny Člen. Preradiť Užívateľa (ďalej len Povyšovaný) do inej skupiny môže len iný Užívateľ (ďalej len Povyšujúci), avšak len do Skupiny, ktorá je maximálne priamo podriadená Skupine Povyšujúceho a zároveň Povyšujúci musí byť minimálne členom rovnakej Skupiny ako bol iný Povýšujúci, ktorý vykonal predchádzajúcu zmenu Skupiny Povyšovaného, ak bola zmena Skupiny Povyšovaného už v minulosti vykonaná, pričom Povyšovaný môže byť zaradený aj do skupiny nižšej než je jeho aktuálna Skupina, ktorej je členom. Redakcia nemá právo Užívateľa vymazať.

2.4 Redakcia môže preradiť Príspevky zverejnené pre Anonymov medzi príspevky prístupné len Užívateľom a to aj bez súhlasu tvorcu Príspevku, ak je Príspevok v zjavnom rozpore s Podmienkami, platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo podľa vlastného uváženia, pričom preradenie Príspevku môže vykonať len Užívateľ rovnakej alebo nadradenej Skupiny a ďalšie preradenie Príspevku do inej Skupiny môže vykonať len Užívateľ, ktorý je zaradený do rovnakej alebo nadradenej Skupiny ako Užívateľ, ktorý predchádzajúce preradenie vykonal. Redakcia nemá právo Príspevok vymazať.

2.5 Redakcia má právo vykonať gramatickú alebo aj grafickú, či inú kvalitatívnu úpravu Príspevku a to aj bez súhlasu autora Príspevku, avšak len v prípade, že táto úprava nebude mať negatívny vplyv na obsah žiadnej podstatnej informácie, ktorú Príspevok obsahuje.

2.6 Redakcia nie je právnym subjektom a nevystupuje nikdy ako celok a za nič nenesie zodpovednosť ako celok, avšak v prípade, že sa Redakcia na tom dohodne alebo v prípade, že to z povahy konkrétneho prípadu priamo vyplýva, môže Redakcia vystupovať ako nedeliteľná skupina Užívateľov, čím ale zostáva nedotknutá individuálna právna zodpovednosť Užívateľov Redakcie, ak to právny predpis nadradený týmto Podmienkam neupravuje inak.

3. Práva a povinnosti Užívateľa

3.1 Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá Redakcie dané týmito Podmienkami, pričom môže v mene Redakcie konať aj individuálne, avšak vždy len na vlastnú právnu alebo aj inú zodpovednosť.

3.2 Užívateľ má právo kedykoľvek prestať používať redakčný systém Stránky, avšak bez nároku na zmazanie svojich Príspevkov a záznamu v evidencii užívateľov Stránky.

3.3 Užívateľ je povinný pamätať si svoje prihlasovacie meno a heslo a neodovzdať ho inému Užívateľovi alebo Anonymovi a v prípade prezradenia hesla si ho bezodkladne v redakčnom systéme Stránky zmeniť.

3.4 Užívateľ nemá právo vykonávať v redakčnom systéme to, čo mu redakčný systém neumožňuje a to aj v prípade, že to z iného bodu Podmienok vyplýva ako jeho právo, keďže chovanie redakčného systému je vždy nadradené Podmienkam. Užívateľ má plné právo vyjadriť sa v zmysle Podmienok na Stránke alebo prostredníctvom sekcie Kontakt k chovaniu redakčného systému Stránky.

3.5 Všetci Užívatelia si navzájom tykajú, pričom vykanie si musí dohodnúť každý Užívateľ individuálne formou, ktorá nebude v rozpore s Podmienkami. Na vykanie nemá Užívateľ právny a ani iný nárok a v prípade, že tykajúcemu Užívateľovi dostatočne nepreukáže svoju identitu, nemôže byť tykanie považované ani za porušenie dobrých mravov a teda tykajúcemu Užívateľovi nehrozí za nedodržanie požadovaného vykania žiaden postih.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a v nevyhnutnom rozsahu aj medzinárodným právom, pričom ak ktorýkoľvek bod Podmienok sa stane neplatným alebo nepoužiteľným vplyvom nadradeného právneho predpisu, bude sa tento bod používať v najbližšom možnom význame, ktorý bude možné použiť v zmysle právneho predpisu, ktorý tento bod inak upravuje.

4.2 Žiadateľ prehlasuje, že ako bytosť súhlasí s Podmienkami pri plnom vedomí, ako zariadenie súhlasí s Podmienkami v dobrom technickom stave a ako iná moc súhlasí s Podmienkami v zmysle svojho predurčenia a že Podmienkam plne porozumel a na znak toho svoj súhlas potvrdzuje dokončením registračného procesu a zároveň prehlasuje, že ako Užívateľ bude aj naďalej tento súhlas prejavovať prihlasovaním sa do redakčného systému Stránky až do chvíle, kým sa nerozhodne, že redakčný systém Stránky prestane používať.


Registračný formulár

Prihl. meno - meno, ktoré budeš používať pre prihlásenie do redakčného systému Stránky.
Heslo - heslo, ktoré budeš používať pre prihlásenie do redakčného systému Stránky.
Verejné meno - meno, ktoré sa bude zobrazovať pri tvojich Príspevkoch ako meno autora.
Registračný mail - mailová adresa, ktorá bude použitá iba pre zaslanie aktivačného kódu.

Id
20240724145949
Prihl. meno:*
Heslo:*
Verejné meno*
Registračný mail*
Súhlasím s Podmienkami*
* povinná položka
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.022s.