anonym (44.220.*.*)
sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
106 nSv/h
22.06.2024 07:42
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1097331
(online: 68)

PayPal

Linky

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
19.06.2012 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

21. júna 2012 (štvrtok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Stará Ľubovňa 15.06.2012
PaedDr. Michal Biganič
Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informácia o stave a hľadaní možností riešenia súčasného stavu objektu MŠ na Vsetínskej ul. č. 36 v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : JUDr. Stašák
7. Návrh zmeny č. 1 rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
8. Dotácie na r. 2012 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
9. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti bl. P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa o dotáciu na účely výstavby gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Východ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
10. Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
11. Stanovisko FEK k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
13. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta na dani z nehnuteľnosti.
P r e d k l a d á : Ing. Sumilas
14. Návrh zmeny Štatútu mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : JUDr. Stašák
15. Návrh zmeny Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na II. polrok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
17. Informáciu o výsledku verejnej súťaže na poskytovateľa služieb MAD v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
18. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 06.06.2012.
P r e d k l a d á: Ing. Greizinger
19. Návrh zmeny VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa, týkajúcej sa zákazu prevádzkovania výherných prístrojov a videoterminálov na území mesta.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
20. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2012 v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
21. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
22. Návrh zmeny VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
23. Zriadenie bytovej komisie pri MsZ v Starej Ľubovni, voľba jej členov a predsedu.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
24. Odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
25. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
26. Interpelácia poslancov
27. Návrh uznesení
28. Záver


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.018s.