anonym (3.230.*.*)
nedeľa 14. apríla 2024, meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
106 nSv/h
14.04.2024 23:40
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
930699
(online: 13)

PayPal

Linky

Zasadnutie MsZ v Starej Ľubovni 13.12.2011
17.12.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Úplný videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 13.12.2011.

0:00:09 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
0:04:07 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
0:05:02 2a. Vystúpenie občanov
0:45:21 5. Ing. Greizinger: Podrobný rozbor vybraných projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (Centrum sociálnych služieb, MŠ Tatranská ul. - komplexná obnova, Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa, Kompostáreň, ZŠ Komenského - zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia, Modernizácia a rekonštrukcia MŠH Stará Ľubovňa, Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa)
2:00:43 3. Ing. arch. Benko: Návrh rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
2:11:47 6. Ing. arch. Benko: Územný plán Mesta Stará Ľubovňa.
2:13:57 10. Mgr. Karniš: Návrh dotácií na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
2:23:25 7. Ing. Sumilas: Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa.
3:03:16 9. Ing. Jeleň: Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
3:06:40 8. Ing. Jeleň: Zámer na posúdenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.
3:45:25 4a. Ing. Srnka: Návrh dohody o urovnaní nevysporiadaných finančných vzťahov medzi Mestom Stará Ľubovňa a spol. s r. o. SLOBYTERM, Stará Ľubovňa
3:58:20 4. Ing. Srnka: Návrh programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na roky 2012, 2013 a 2014.
5:11:28 11. PaedDr. Biganič: Návrhy nových zakladateľských listín obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - spol. s r. o. EKOS, spol. s r. o. ĽMS a spol. s r. o. Slobyterm.
5:13:19 12. PaedDr. Biganič: Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2012.
5:17:52 13. Návrh uznesení.

Postprodukcia: AViPro
Kamera a zvuk: Uhlik


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
213.81.*.* (17.12.2011, 18:16 @761)
k vystupeniu investora Biopallet Energy
Pripomienky k vystavbe splynovne v Stropkove...neviem, ci to tam postavili, bo ludia sa bali a boli proti. Najskor to malo byt v BARdejove....ludia mali opravnene obavy, ze sa budu dovazat pneumatiky (odpad) na splynovanie aj zo zahranicia, aby splynovanie malo vyssi efekt:(

Pripomienky PRIATELOV ZEMEV Košiciach, dňa 20.3.2009


Vec:

PRIPOMIENKY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

„Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych
odpadov pyrolýzou STROPKOV“


V súvislosti so zverejnením Zámeru o navrhovanej činnosti „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou STROPKOV“ podávame nasledujúce zásadné pripomienky:


Zdôvodnenie potreby zariadenia
Zámer ráta s rastúcou produkciou opotrebovaných pneumatík, ktoré nebudú mať odbyt na trhu, resp. bude trh presýtený výrobkami a medziproduktmi procesu recyklácie pneumatík, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na našom trhu.
Preto žiadame doložiť podklady, ktoré viedli navrhovateľa k tomuto predpokladu. Zároveň žiadame doložiť zvozovú štúdiu, ktorou sa navrhovaná kapacita 16 000 t/rok a umiestnenie prevádzky v meste Stropkov odôvodní.
Podotýkame, že vo východoslovenskom regióne sú na spracovanie pneumatík dostatočné kapacity. Sám navrhovateľ uvádza, že zatiaľ nemá konkrétnych dodávateľov zazmluvnených (str. 49). V roku 2007 bolo na Slovensku vydané povolenie na dovoz opotrebovaných pneumatík v množstve 10 950 ton, čo naznačuje nevyťaženosť slovenských zhodnocovacích kapacít. Z uvedeného vyvstáva aj odôvodnená obava, že závod bude slúžiť na spracovanie pneumatík z okolitých krajín a nie zo Slovenska.

Upozorňujeme, že podobné zariadenia využívajúce pyrolýzu sú ekonomicky veľmi náročné, žiadame o porovnanie ekonomických vstupov a výstupov. Kvôli ekonomickej návratnosti bude závod potrebovať neustály prísun materiálu na zhodnotenie, čo môže opäť naznačovať dovoz opotrebovaných pneumatík z okolitých krajín.

Navrhovateľ tvrdí, že výstupy z procesu – pyrolýzny olej a pyrolýzny uhlík bude dodávať odberateľom. Žiadame o doloženie predbežných zmlúv alebo ďalší spôsob nakladania s týmito výstupmi v prípade malého odbytu. Teplo produkované zariadením bude dodávané mestu Stropkov. Žiadame o doloženie zmluvy / dohody o takejto spolupráci.


Navrhovateľ v zámere uvádza, že pre prípravu absorpčného roztoku je uvažovaný
najpravdepodobnejšie hydroxid sodný (s.49). Žiadame o uvedenie ďalších látok, ktoré sú uvažované ako alternatívy.

Nové pracovné miesta
Kapacita pracovných miest je podľa nášho názoru pre takýto typ prevádzky predimenzovaná. Vychádzame z porovnania iných podobných zámerov zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (cca 30 pracovných miest pre zariadenie s kapacitou 21000 ton, 11 miest pre kapacitu 3500 ton atď.) Žiadame preto uviesť počet zamestnancov na jednotlivých pozíciách ako aj percentuálny predpoklad obsadenia týchto pozícií kvalifikovanými pracovníkmi z mesta Stropkov a okolitých obcí.

Emisné limity
Žiadame o uvedenie referenčnej technológie, na základe ktorej možno uviesť predpokladané množstvá emisií a uviesť množstvo emisií z tejto technológie. Príloha 7 – protokoly z analýzy produktov pyrolýzy uvádzajú určité hodnoty, ale chýbajú v nich viaceré dôležité údaje. Dátum odobratia vzorky, spôsob odberu vzorky, zdroj vzorky (aká referenčná technológia), lokality odberu. Tieto laboratórne skúšky aj napriek tomu, že boli vykonané akreditovanými laboratóriami nemôžme považovať za hodnoverné – preukázateľné pre overenie emisií konkrétnej navrhovanej prevádzky.
Zámer v súvislosti s emisiami hodnotí len 5 faktorov znečisťujúcich látok (CO, SO2, NO2/NOx, PM10, TOC) čo je absolútne nedostatočné vzhľadom k zloženiu materiálu, ktorý bude podliehať pyrolýznemu rozkladu.
Žiadame doplniť emisie pre nasledujúce látky: PCDD/F, polyaromatické uhľovodíky, CO2, As, Hg, Pb, Sn, Cd, Ni, Cr, Co, Tl, Cu, Mn, HCl, benzén a PCB látky a doplniť o tieto látky aj rozptylovú štúdiu.
Nesúhlasíme s diskontinuálnym meraním emisií. Žiadame o zabezpečenie kontinuálneho merania emisií vzhľadom k blízkosti obytnej zástavby v oboch variantoch.

Žiadame o doloženie analýzy pyrolýzneho oleja na obsah chlóru z dôvodu produkcie vysoko toxických perzistentných organických polutantov (POPs - dioxíny a furány, PCB).

· Žiadame uviesť predpokladané koncentrácie polutantov v odpadových vodách (z referenčnej technológie) a stanovisko vodárenskej spoločnosti (resp. Čistiarne odpadových vôd) k hodnotám koncentrácií vypúšťaných látok po spustení prevádzky.

· V tabuľke č. IV.2.3./02 špecifikovať množstvá odpadov podľa referenčnej technológie.


· Žiadame uviesť predpokladané množstvo tuhého odpadu z čistenia spalín, ktorý bude ukladaný na skládku. Žiadame zabezpečiť analýzu týchto odpadov na obsah POPs látok.

· Je až zarážajúce, že napriek absolútnemu ignorovaniu emisií biokumulatívnych látok (napr. PCDD/F), autori predpokladajú zanedbateľné vplyvy na ekologickú stabilitu, flóru aj faunu. Je to o to horšie, že v prípade variantu 2 sa predpokladajú možné vplyvy na potravinové biotopy vodného vtáctva. Práve vodné vtáctvo patrí k najohrozenejším skupinám čo sa týka biokumulatívnych látok v dôsledku ich umiestnenia v potravinovom reťazci. Ohrozené môžu byť ale aj iné druhy podobných trofických úrovní, ako napr. v zámere uvádzaný rak riečny (Astacus fluviatilis), vydra riečna (Lutra lutra) alebo netopier vodný (Myotis daubentoni).
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.046s.