anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
103 nSv/h
24.07.2024 14:57
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206194
(online: 90)

PayPal

Linky

Zasadnutie MsZ v Starej Ľubovni 29.11.2011
08.12.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Úplný videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 29.11.2011.

0:00:06 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
0:01:58 2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
0:03:27 3. Vystúpenie občanov mesta.
1:02:26 3a. MUDr. Bizovský: Voľba člena mestskej rady.
1:04:27 4. Ing. Oravcová: Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
1:31:49 5. Mgr. Karniš: Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
1:50:56 6. Ing. arch. Benko: Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
2:01:59 7. Ing. arch. Benko: Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
2:56:47 8a. Ing. Srnka: Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
3:03:50 8b. JUDr. Knapík: Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
3:09:13 8c. Ing. Oravcová: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
3:32:20 10. PaedDr. Biganič: Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r.2011.
3:40:51 11. PaedDr. Biganič: Návrh zmeny v Komisii verejného poriadku a životného prostredia pri MsZ v Starej Ľubovni.
3:43:16 12. PaedDr. Biganič: Poverenie poslanca na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa.
3:44:28 13. PaedDr. Biganič: Stanovisko k vstupu Mesta Stará Ľubovňa do spoločných podnikov na likvidáciu komunálneho odpadu a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
4:44:22 14. Ing. Greizinger: Návrh na založenie a vstup Mesta Stará Ľubovňa do oblastnej organizácie cestovného ruchu.
4:52:39 15. Ing. Greizinger: Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 15.11.2011.
5:26:58 16. Ing. arch. Benko: Územný plán mesta Stará Ľubovňa - zadanie.
5:33:50 17. Ing. Srnka: Správa o vyhodnotení XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
5:35:13 18. PaedDr. Kollárová: Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2011.
5:36:27 19. PaedDr. Kollárová: Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa.
5:37:34 20. PaedDr. Kollárová: Zrušenie predkupného práva na byt.
5:38:42 21. Mgr. Karniš: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a šk. zariadení za školský rok 2010/2011.
5:48:47 22. Mgr. Karniš: Dotácie na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
6:08:37 23. Mgr. Karniš: Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Stará Ľubovňa, Ul. Komenského 6.
6:09:15 24. Mgr. Karniš: Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská ul. 6, Stará Ľubovňa.
6:10:07 25. Mgr. Karniš: Plány práce MsR a MsZ na rok 2012.
6:12:11 26. Mgr. Karniš: Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2012.
6:12:26 26a. Mgr. Karniš: Stanovisko k zriadeniu súkromnej
základnej umeleckej školy
6:20:45 27. Ing. Oravcová: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 2012.
6:27:20 28. Ing. Jeleň: Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
7:27:56 29. Interpelácia poslancov.
7:34:14 30. Návrh uznesení.
7:34:31 31. Záver.

Postprodukcia: AViPro
Kamera a zvuk: Uhlik


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.058s.