anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
103 nSv/h
24.07.2024 14:49
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206180
(online: 82)

PayPal

Linky

Zasadnutie MsZ v Starej Ľubovni 14.09.2011
21.09.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Úplný videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 14.9.2011.

0:00:04 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
0:00:39 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
0:01:46 3. Vystúpenie občanov mesta.
0:02:23 - vystúpenie občana Šipoša
0:07:20 - vystúpenie občana Reľovského
0:10:06 - vystúpenie občana Šebesta
0:16:13 - vystúpenie občana Cigáneka
0:23:33 4. Ing. Oravcová: Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
0:24:44 5. Mgr. Karniš: Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
0:26:49 6. Ing. arch. Benko: Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2011.
0:33:22 7. Ing. Srnka: Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
0:37:59 8. JUDr. Knapík - predseda FEK: Stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
0:41:29 9. Ing. Oravcová: Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
0:45:38 10. PaedDr. Biganič: Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2011.
1:09:04 11. PaedDr. Joštiak: Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2011/2012.
1:11:46 12. Ing. Srnka: Správa o príprave XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
1:13:08 13. Ing. Greizinger: Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 31.08.2011.
1:47:11 14a. Ing. Srnka: Návrh na prijatie bezúčelového úveru z Dexia banky Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika vo forme povoleného debetu na bežnom účte vo výške 120 000,-- €.
1:57:00 14b. Milan Štefanko, manažér banky: Prezentácia ponuky Slovenskej sproriteľne, a. s. na čerpanie finančných prostriedkov na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta a rekonštrukcie Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36 v Starej Ľubovni.
2:45:18 14o. plk. JUDr. Ján Pivovarník: Vystúpenie náčelníka mestskej polície o koncepcii Mestskej polície.
2:55:35 14c. Ing. arch. Benko: Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
3:08:57 14d. Ing. arch. Benko: Žiadosť o zaradenie lokality pre výstavbu IVB Vabec do nového územného plánu Mesta Stará Ľubovňa.
3:36:09 14e. Ing. arch. Benko: Urbanistická štúdia Obytného súboru Hajtovky Stará Ľubovňa.
3:38:13 14f. Mgr. Zamkovský: Návrh volebných obvodov mesta Stará Ľubovňa a počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2014 - 2018.
3:45:44 14g. Mgr. Zamkovský: Návrh zmeny VZN č. 39 - požiarny poriadok mesta.
3:49:22 14h. PaedDr. Joštiak: Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36, Stará Ľubovňa.
3:51:11 14i. Mgr. Karniš: Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.
3:53:04 14j. Mgr. Karniš: Informácia o stanovisku Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni k podnetu Mgr. M. Šipoša vo veci verejného obstarávania motorových vozidiel pre potreby MsÚ a MsP.
3:57:24 14k. Ing. Oravcová: Kontrola záverov forenzného auditu mestských spoločností.
4:58:01 14l. PaedDr. Biganič: Odvolanie a menovanie konateľa spol. s r. o. MARMON, Stará Ľubovňa.
5:07:22 14m. Ing. Jeleň: Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
5:08:43 - Ján Potanka, Vyšné Ružbachy 95
5:13:10 - Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa; RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa; Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 466/5, Stará Ľubovňa
5:15:07 - Jozef Repka, Tehelná 465/4, Stará Ľubovňa
5:15:44 - Ladislav Pompa, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa
5:19:44 - Peter Šesták a Slávka Šestáková, Zimná 992/125, Stará Ľubovňa
5:21:28 - Ing. Slavomír Jančišin a Ing. Mária Jančišinová, Zimná 891/7, Stará Ľubovňa
5:25:38 - Jaroslav Jacko a Amália Jacková, Okružná 879/50, Stará Ľubovňa
5:27:12 - Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
5:29:18 - Štefánia Blažovská, Zimná 954/70, Stará Ľubovňa
5:31:18 - Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 354/20, Stará Ľubovňa
5:32:40 - SR - Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, Stará Ľubovňa
5:38:22 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
5:48:30 - spol. PFISTER Consulting, GmbH, A- 5441 Abtenau, IČ DPH: ATU 52579008
6:07:06 - MV SR, Štátny archív Levoča, pobočka Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 22
6:16:46 15. Interpelácia poslancov.
6:36:51 16. PhDr. Ľuboš Tomko: Návrh uznesení.
7:00:03 17. Záver.

Postprodukcia: AViPro
Kamera a zvuk: Uhlik


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.062s.