anonym (3.230.*.*)
nedeľa 14. apríla 2024, meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
102 nSv/h
14.04.2024 23:18
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
930687
(online: 12)

PayPal

Linky

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
10.09.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

14. septembra 2011 (streda) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 09.09.2011
PaedDr. Michal Biganič

--------------------------------------------------------------------------------

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
14.09.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
7. Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
8. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík - predseda FEK
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
10. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
11. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2011/2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak
12. Správa o príprave XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 31.08.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
14. R ô z n e :
a) Návrh na prijatie bezúčelového úveru z Dexia banky Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika vo forme povoleného debetu na bežnom účte vo výške 120 000,-- €.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
b) Prezentácia ponuky Slovenskej sproriteľne, a. s. na čerpanie finančných prostriedkov na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta a rekonštrukcie Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36 v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : Milan Štefanko, manažér banky
c) Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
d) Žiadosť o zaradenie lokality pre výstavbu IVB Vabec do nového územného plánu Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
e) Urbanistická štúdia Obytného súboru Hajtovky Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
f) Návrh volebných obvodov mesta Stará Ľubovňa a počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2014 - 2018.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
g) Návrh zmeny VZN č. 39 - požiarny poriadok mesta.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
h) Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak
i) Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
j) Informácia o stanovisku Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni k podnetu Mgr. M. Šipoša vo veci verejného obstarávania motorových vozidiel pre potreby MsÚ a MsP.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
k) Kontrola záverov forenzného auditu mestských spoločností.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
l) Odvolanie a menovanie konateľa spol. s r. o. MARMON, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
m) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
m.1)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Ján Potanka, Vyšné Ružbachy 95
- Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa
- RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa
- Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 466/5, Stará Ľubovňa
- Jozef Repka, Tehelná 465/4, Stará Ľubovňa
- Ladislav Pompa, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa
- Peter Šesták a Slávka Šestáková, Zimná 992/125, Stará Ľubovňa
- Ing. Slavomír Jančišin a Ing. Mária Jančišinová, Zimná 891/7, Stará Ľubovňa
- Jaroslav Jacko a Amália Jacková, Okružná 879/50, Stará Ľubovňa
- Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
- spol. PFISTER Consulting, GmbH, A- 5441 Abtenau, IČ DPH: ATU 52579008
m.2)
Odpredaj v zmysle § 9, odsek 8, písmeno b , zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - predmet odpredaja je súčasťou užívaných nehnuteľností a svojím umiestnením tvorí s nimi neoddeliteľný celok:
- Štefánia Blažovská, Zimná 954/70, Stará Ľubovňa
m.3)
Zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu cez pozemky:
- Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 354/20, Stará Ľubovňa
- SR - Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, Stará Ľubovňa
m.4)
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
n) Prenájom nehnuteľností v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom Mesta:
- MV SR, Štátny archív Levoča, pobočka Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 22
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
15. Interpelácia poslancov.
16. Návrh uznesení.
17. Záver.

Zdroj: www.staralubovna.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.082s.