anonym (44.220.*.*)
sobota 22. júna 2024, meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
105 nSv/h
22.06.2024 08:22
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1097421
(online: 92)

PayPal

Linky

Zasadnutie MsZ v Starej Ľubovni 16.06.2011
20.06.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
Úplný videozáznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 16.6.2011.

0:00:04 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
0:00:46 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
0:01:29 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
0:08:19 3. Vystúpenie občanov mesta
0:08:45 - vystúpenie občana Kolára
0:15:12 - vystúpenie občana Jedináka
0:18:14 - vystúpenie občana Mišenka
0:22:10 - vystúpenie občana Lamparta
0:23:39 4. Ing. Oravcová: Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
0:25:19 5. Mgr. Karniš: Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
0:36:01 6. O. Ščigulinský: Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2010
0:37:24 8. Mgr. Dušeková: Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2011
0:40:22 10a. PaedDr. Biganič: Návrh na menovanie náčelníka MsP v Starej Ľubovni
0:59:21 7. Ing. Greizinger: Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2011 v meste Stará Ľubovňa
1:34:23 9. Ing. Greizinger: Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 25.05.2011
2:22:43 10b. Ing. Srnka: Návrh mesačného platu primátora mesta s účinnosťou od 01.06.2011
2:26:36 10c. Ing. Oravcová: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2011
2:29:06 10d. Mgr. Karniš: Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa
2:31:43 10e. Mgr. Karniš: Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa
2:35:02 10f. Mgr. Karniš: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení
2:36:39 10g. Mgr. Dušeková: Návrh na zrušenie predkupného práva na byt: - František Porčogoš a manž. Jolana, Mierová 68, Stará Ľubovňa
2:40:12 10h. Bc. Boleš: Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností
2:40:25 10h. Bc. Boleš: Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
2:41:00 - Jozef Osvald, Hniezdne 368
2:43:41 - Martin Fenďa, Za vodou 2, Stará Ľubovňa
2:44:05 - Vysvetlenie k žiadosti p. Jedináka
3:01:38 - Gamex Trading, s. r. o., Hadovská 870, Komárno; REAN, spol. s r.o., Šafárikova 2817/3, Topoľčany
3:24:37 - Jozef Dunka a Justína Dunková, Podsadek 116/a, Stará Ľubovňa
3:25:45 - Silvester Vilk, Podsadek 1119/5, Stará Ľubovňa
3:26:26 - Michal Galuščák, Lipová 9, Stará Ľubovňa
3:27:31 - Ing. Igor Sardyha a Mgr. Silvia Sardyhová, Lipová 1583/30, Stará Ľubovňa
3:28:34 - Ján Gabrišák a Marta Gabrišáková, Zimná 892/8, Stará Ľubovňa; Michal Buchovecký a Anna Buchovecká, Zimná 894/10, Stará Ľubovňa; Michal Lešiga a Margita Lešigová, Vsetínska 1037/35, Stará Ľubovňa
3:29:43 - Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa; RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa; Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 465/5, Stará Ľubovňa
3:31:54 - Michal Firment a Helena Firmentová, Zimná 1001/143, Stará Ľubovňa
3:33:15 - JUDr. Gábor Száraz a JUDr. Miriam Szárazová, Okružná 879/56, Stará Ľubovňa
3:34:11 - Ľubica Šidlovská, Ľudvíka Svobodu 17, 058 01 Poprad
3:35:05 - Daniela Orlovská, 1. mája 564/2, Stará Ľubovňa; Pavol Kaleta, Ing., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Eva Kaletová, Mgr., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Ján Jeleň a Anna Jeleňová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; František Šulian a Silvia Šulianová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Jozef Česlikovský, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Alena Česlikovská, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Ľubomír Mindek a Viera Mindeková, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa; Ľubomír Lajčák a Martina Lajčáková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Bohuš Kušnirik, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Ľubomír Aftanás a Martina Aftanásová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Mária Fiľaková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Alena Fuchsová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Júlia Barlíková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa; Tibor Valčák a Alica Valčáková, Budovateľská 485/16, Stará Ľubovňa; Marián Kaleta a Gabriela Kaletová, Budovateľská 485/18, Stará Ľubovňa
3:36:07 - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
3:37:07 - Milan Rinkovský, Lipová 1586/36, Stará Ľubovňa
3:54:03 - Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
3:59:24 - Marek Čureja, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa; Dorota Hangurbadžová, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa; Milan Dunka, Podsadek 1206/101, Stará Ľubovňa
4:03:07 - Pravoslávna cirkevná obec, Stará Ľubovňa
4:10:12 - Ladislav Varga a Bc. Daniela Vargová, Zimná 998/137, Stará Ľubovňa; PaedDr. Danka Čarnotová-Jankurová, Zimná 999/139, Stará Ľubovňa
4:11:59 - Slavomír Kralevič a Katarína Kralevičová, Duklianskych hrdinov 1712/57, Stará Ľubovňa; Peter Valigurský a Viera Valigurská, Duklianskych hrdinov 323/29, Stará Ľubovňa
4:18:09 - Dagmar Štefiková, Markušova 273/7, Košice; Dária Ševčíková, Buková 9, Bratislava; Ing. Vladimír Říha, Štiavnická 1960/4, Ružomberok; Taťána Černá, Brixova 775/51, Praha, Česko; Beáta Berkeczová, Kassai u. 5, Budapest, Maďarsko; Peter Gáfrik, Hurbanova 2, Lučenec; František Furtkevič, Mýtna 606/45, Stará Ľubovňa; Mária Pištejová-Šnajderová, Plavnica 247; Elena Knapíková, 1. mája 566/8, Stará Ľubovňa
4:21:08 - Mgr. Miroslav Matviak a Bc. Adriana Matviaková, Mierová 1100/72, Stará Ľubovňa
4:23:16 - Mgr. Peter Sokol, Mierová 72, Stará Ľubovňa
4:23:51 - Slovenská republika
4:25:07 - Eva Müllerová, Letná 1072/2, Stará Ľubovňa
4:26:22 10h. Bc. Boleš: Žiadosť o odpustenie záväzku vytvoreného dlžníkom Ing. Ladislavom Girgashom - nebohým
4:28:18 10j. Mgr. Karniš: Žiadosť p. Palčovej o zriadenie súkromnej cirkevnej umeleckej školy
4:34:06 10i. Ing. Srnka: Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011
5:00:26 10i2. Ing. Oravcová: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011
5:04:25 10i1. JUDr. Knapík: Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011
5:13:07 Diskusia k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011

Postprodukcia: AViPro
Kamera a zvuk: Uhlik


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
občan - 213.81.*.* (7.7.2011, 22:16 @886)
...fúúúúú...
.... ta riadna gadžovina!! :)
Uhlik (21.6.2011, 8:02 @293)
Re: jogy
aký rozpočet, taká kvalita  ... z mojej strany je to dobrovoľná činnosť a už teraz výstroj, ktorú so sebou nosím na natáčania, má 21kg (pešo, lebo mi jeden mladík v auguste 2010 totálne nabúral na parkovisku auto), takže z mojej strany je to maximum, čo môžem pre vznik videozáznamov urobiť ... keďže v oblasti tvorby a spracovania audiovizuálnych záznamov som začal 1.4.2011 podnikať, poslal som konateľke ĽMS návrh na cenu, ktorá by bola pre mňa ešte prijateľná a v prípade, že sa na novej forme odmeňovania nedohodneme, nebudem pre Ľubovniansku televíziu záznam dodávať a taktiež, pokiaľ sa mi nepodarí získať ani akoukoľvek inou formou finančné prostriedky, ktoré by pokryli aspoň náklady s výrobou záznamu, nebudem záznam už vyrábať vôbec ... žiaľ, je to časovo náročná činnosť a účel, pre ktorý som záznamy z MsZ pred dvoma rokmi začal na vlastné náklady vyrábať, prakticky táto činnosť splnila už dávnejšie, keďže Mesto samotné už vlastný videozáznam vyrába, preto už nevidím z mojej strany dôvod na ďalšie samaritánstvo ... v prípade, že by mal niekto záujem podporiť finančne výrobu kvalitnejšieho záznamu z MsZ, môže ma kontaktovať na adrese msz@stara.sk ...
Stano - 195.68.*.* (21.6.2011, 6:48 @242)
Re:skladka pri Jakubianke
A keby som aj pravil fotky a pockal na prichod policie, co take by mu asi spravili. Ved je to miestna socka z x detmi na krku ktoreho casto videt ako sa mota ztati na srot, urcite ani pracu nema. Odvezie smeti za dedinu a ma tri eura na vodku. Najlepsie by bolo keby sa to dalo anonimne. V nasom meste je kazdy z kazdym bratranec alebo sused alebo nejako zviazany, tak nakoniec by zomna spravili toho zleho a z neho tu obet. Ak sa niekto chce v tom povrtat rad budem svecit a maj este jedneho svedka, ale najlepsie anonimne.
Stano - 195.68.*.* (21.6.2011, 6:20 @222)
Re:skladka pri Jakubianke
Vec sa ma tak: Je to v mieste medzi IVS a Stednou skolov. Takze je to uz na uzemi mesta Stara Lubovna ale on je z Novej Lubovne.Chodim sa tam casto prejst so psom a vidim ako to tam pribuda. Ten expert tam prisiel na svojom podomacky spravenom traktore s vleckou aj zo sinom 18.06.2011asi okolo 19tej. Aj som volal 158, bolo to zo strany policie take nemastne-neslane, no nakoniec prislubil, ze tam posle hliadku, bud sa tak nestalo alebo prispali a jednoducho ho nechytili, pretoze o par minut uz to valil z usmevom po dobre vykonanej akcii cez dedinu na tom svojom tragaci.
jogy - 213.81.*.* (21.6.2011, 1:34 @024)
nabudúce by to chcelo viac mikrofónov
js - 88.81.*.* (20.6.2011, 23:06 @920)
skladka pri Jakubianke
Skus prosim, ak to uvidis este raz, opisat si SPZetku a cvaknut mobilom toho cloveka a auto, urobit fotku a poslat, dorucit to bud na OUZP (Ob. urad zivotneho prostredia)alebo na Mests. urad na odd. zivot. prostredia, p. Pristasovi. Cierna (nelegalna) skladka odpadu je teraz v rieseni a ma byt Mestom podla Rozhodnutia OUZP odstranena (zlikvidovana - odvezena na legalnu skladku, nie zasypana)do 30. jula 2011. Mesto musi taktiez zabezpecit, podla tohto Rozhodnutia, aby sa tam uz odpad viac nesypal. Je na nas, aby sme si to ako obcania mesta ustrazili a odkotrolovali. A tiez nahlasovali, ak vidime, ze sa nieco take deje, bo len uradnici, to sami bez nas nezvladnu. Dakujem za tvoj prejav obcianskeho aktivizmu. Len tak dalej:)
Uhlik (20.6.2011, 22:14 @885)
Re: prosim poradte
ak sa to stalo len jeden krat a nie je o tom ziadna dokumentacia, foto alebo video, tak to bude len tazko dokazatelne ...
Stano - 213.81.*.* (20.6.2011, 21:36 @858)
prosim poradte
Co ak som videl cloveka ako vysipal celu vlecku komunalneho odpadu do krovia vedla rieky Jakubianka. A urcite to nebolo prvi krat. Ako postihnut tohto zakladatela ciernej skladky?
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.018s.