anonym (44.197.*.*)
utorok 3. októbra 2023, meniny má Stela, Amadeus, Evald, Amadea
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
109 nSv/h
03.10.2023 09:26
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
831072
(online: 17)

PayPal

Linky

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
13.06.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik

PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční 16. júna 2011 (štvrtok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 10.06.2011


PaedDr. Michal Biganič
P r o g r a m
rokovania Mestského
zastupiteľstva v Starej Ľubovni 16.06.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2010.
P r e d k l a d á : O. Ščigulinský
7. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2011 v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
8. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
9. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 25.05.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
10. R ô z n e :
a) Návrh na menovanie náčelníka MsP v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
b) Návrh mesačného platu primátora mesta s účinnosťou od 01.06. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
c) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
d) Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
e) Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
f) Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
g) Návrh na zrušenie predkupného práva na byt:
- František Porčogoš a manž. Jolana, Mierová 68, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
h) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
h1) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí:
- Jozef Osvald, Hniezdne 368
- Martin Fenďa, Za vodou 2, Stará Ľubovňa
- Gamex Trading, s. r. o., Hadovská 870, Komárno
- REAN, spol. s r.o., Šafárikova 2817/3, Topoľčany
h2) Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Jozef Dunka a Justína Dunková, Podsadek 116/a, Stará Ľubovňa
- Silvester Vilk, Podsadek 1119/5, Stará Ľubovňa
- Ing. Igor Sardyha a Mgr. Silvia Sardyhová, Lipová 1583/30, Stará Ľubovňa
- Ján Gabrišák a Marta Gabrišáková, Zimná 892/8, Stará Ľubovňa
- Michal Buchovecký a Anna Buchovecká, Zimná 894/10, Stará Ľubovňa
- Michal Lešiga a Margita Lešigová, Vsetínska 1037/35, Stará Ľubovňa
- Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa
- RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa
- Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 465/5, Stará Ľubovňa
- Michal Firment a Helena Firmentová, Zimná 1001/143, Stará Ľubovňa
- JUDr. Gábor Száraz a JUDr. Miriam Szárazová, Okružná 879/56, Stará Ľubovňa
- Ľubica Šidlovská, Ľudvíka Svobodu 17, 058 01 Poprad
- Daniela Orlovská, 1. mája 564/2, Stará Ľubovňa
- Pavol Kaleta, Ing., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Eva Kaletová, Mgr., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ján Jeleň a Anna Jeleňová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- František Šulian a Silvia Šulianová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Jozef Česlikovský, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Alena Česlikovská, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Mindek a Viera Mindeková, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Lajčák a Martina Lajčáková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Bohuš Kušnirik, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Aftanás a Martina Aftanásová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Mária Fiľaková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Alena Fuchsová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Júlia Barlíková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Tibor Valčák a Alica Valčáková, Budovateľská 485/16, Stará Ľubovňa
- Marián Kaleta a Gabriela Kaletová, Budovateľská 485/18, Stará Ľubovňa
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
- Milan Rinkovský, Lipová 1586/36, Stará Ľubovňa
- Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
- Marek Čureja, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa
- Dorota Hangurbadžová, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa
- Milan Dunka, Podsadek 1206/101, Stará Ľubovňa
- Pravoslávna cirkevná obec, Stará Ľubovňa
- Ladislav Varga a Bc. Daniela Vargová, Zimná 998/137, Stará Ľubovňa
- PaedDr. Danka Čarnotová-Jankurová, Zimná 999/139, Stará Ľubovňa
- Michal Galuščák, Lipová 9, Stará Ľubovňa
- Slavomír Kralevič a Katarína Kralevičová, Duklianskych hrdinov 1712/57, Stará Ľubovňa
- Peter Valigurský a Viera Valigurská, Duklianskych hrdinov 323/29, Stará Ľubovňa
h3)
Zámena nehnuteľností:
- Mgr. Miroslav Matviak a Bc. Adriana Matviaková, Mierová 1100/72, Stará Ľubovňa

h4)
Výkup nehnuteľností:
- Dagmar Štefiková, Markušova 273/7, Košice
- Dária Ševčíková, Buková 9, Bratislava
- Ing. Vladimír Říha, Štiavnická 1960/4, Ružomberok
- Taťána Černá, Brixova 775/51, Praha, Česko
- Beáta Berkeczová, Kassai u. 5, Budapest, Maďarsko
- Peter Gáfrik, Hurbanova 2, Lučenec
- František Furtkevič, Mýtna 606/45, Stará Ľubovňa
- Mária Pištejová-Šnajderová, Plavnica 247
- Elena Knapíková, 1. mája 566/8, Stará Ľubovňa
- Eva Müllerová, Letná 1072/2, Stará Ľubovňa
i) Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
i1)
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík
i2)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
11. Návrh dotácií na r. 2011 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
12. Interpelácia poslancov.
13. Návrh uznesení.
14. Záver.

Zdroj: staralubovna.skShare on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
sj - 88.81.*.* (13.6.2011, 21:12 @842)
Predaj mestskych lesov v Kolackove
Na mestskom zastupitelstve sa budu predavat mestske lesy v Kolackove. Vam, ktorym nie su veci verejne lahostajne, pridte podporit niektorych dlhodobo rozmyslajucich poslancov (nie len na 4 roky), ktori su PROTI. Vidime sa 16.06. (stvrtok)o 13h...cim nas bude viac, tym lepsie:)
(c) 1999-2023 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.016s.