anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
110 nSv/h
24.07.2024 13:31
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1206006
(online: 110)

PayPal

Články

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
08.12.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

13. decembra 2011 (utorok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 07.11.2011
PaedDr. Michal BiganičP r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.12.20111. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Návrh rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

4. Návrh programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na roky 2012, 2013 a 2014.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

5. Podrobný rozbor vybraných projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
(Centrum sociálnych služieb, MŠ Tatranská ul. - komplexná obnova, Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa, Kompostáreň, ZŠ Komenského - zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia, Modernizácia a rekonštrukcia MŠH Stará Ľubovňa, Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa)
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

6. Územný plán Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Sumilas

8. Zámer na posúdenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

9. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

10. Návrh dotácií na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

11. Návrhy nových zakladateľských listín obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - spol. s r. o. EKOS, spol. s r. o. ĽMS a spol. s r. o. Slobyterm.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

12. Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

13. Návrh uznesení.

14. Záver.

Zdroj: staralubovna.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.066s.