anonym (44.192.*.*)
streda 24. júla 2024, meniny má Vladimír
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
111 nSv/h
24.07.2024 13:21
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
1205976
(online: 89)

PayPal

Články

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
24.11.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik
PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

29. novembra 2011 (utorok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.


Stará Ľubovňa 21.11.2011

PaedDr. Michal BiganičP r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 29.11.2011


1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

6. Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Návrh akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
8.
a) Návrh zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
b) Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : predseda FEK
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
9.
a) Návrh programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na r. 2012, 2013, 2014.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
b) Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na r. 2012, 2013, 2014.
P r e d k l a d á : predseda FEK
c) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na r. 2012, 2013, 2014.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

10. Návrh laureátov Ceny Mesta Stará Ľubovňa a Ceny primátora mesta Stará Ľubovňa za r.2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

11. Návrh zmeny v Komisii verejného poriadku a životného prostredia pri MsZ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

12. Poverenie poslanca na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

13. Stanovisko k vstupu Mesta Stará Ľubovňa do spoločných podnikov na likvidáciu komunálneho odpadu a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
14. Návrh na založenie a vstup Mesta Stará Ľubovňa do oblastnej organizácie cestovného ruchu.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 15.11.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

16. Územný plán mesta Stará Ľubovňa - zadanie.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Správa o vyhodnotení XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

18. Správa o vyhodnotení Kultúrneho leta 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

19. Návrh zmeny VZN č. 29 o Cene Mesta Stará Ľubovňa a Cene primátora mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

20. Zrušenie predkupného práva na byt.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

21. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a šk. zariadení za školský rok 2010/2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

22. Dotácie na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

23. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Stará Ľubovňa, Ul. Komenského 6.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

24. Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Levočská ul. 6, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

25. Plány práce MsR a MsZ na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

26. Plány práce komisií pri MsZ v Starej Ľubovni na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

27. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na I. polrok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

28. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

29. Interpelácia poslancov.
30. Návrh uznesení.
31. Záver.


Zdroj: staralubovna.sk


Share on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
Joshuasmarl - 146.185.*.* (9.11.2017, 4:18 @179)
Medical Thesis
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically.

The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays.

A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success.

Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes.

A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field.

Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.

 
(c) 1999-2024 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.038s.