anonym (3.229.*.*)
štvrtok 18. augusta 2022, meniny má Elena, Helena, Ilona
Hľadať (ALT+S):
☢ Rádioaktivita
104 nSv/h
18.08.2022 04:00
Dar
53,50 €
od 30.08.2008
 

2615302127/1100
účel platby "dar"
AViPro
Počet prístupov:
670645
(online: 5)

PayPal

Linky

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ
14.02.2011 - Hosť
Zverejnil: Uhlik

PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
z v o l á v a m


zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

17. februára 2011 (štvrtok) o 13.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.P r o g r a m rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 17.02.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov mesta.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Interpelácia poslancov.

6. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

8. Zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a členov.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

9. Poverenie poslancov na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

10. Návrh na zloženie dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

12. Informácia o menovaní konateľa obchodnej spoločnosti Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

13. Informácia o zastupovaní riaditeľky ĽMS, s. r. o., Stará Ľubovňa Mgr. Daše Jeleňovej počas materskej dovolenky.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

14. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

15. Dotácie na r. 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
16. Návrh na zriadenie záložného práva.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Návrh na majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností:

17.1
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
17.2
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno b, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - predmet odpredaja je súčasťou užívaných nehnuteľností a svojím umiestnením tvorí s nimi neoddeliteľný celok:
- Anna Barnovská, Duklianskych hrdinov 295/1, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Levočská 370/36, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Jozef Dufala, Podsadek 1152/39, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 732/35, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Mgr. Michal Filičko, Zimná 887/3, Stará Ľubovňa
- Anna Tomašková, Mýtna 622/40, Stará Ľubovňa
- Slovak Telekom, a. s., Poštová 18, Košice 1
17.3
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno c, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - priamy predaj:
- Peter Smandra, Letná 1078/17, Stará Ľubovňa
- Ing. František Kolej, Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa
- Miroslav Jedinák, Janka Kráľa 272/9, Stará Ľubovňa
17.4
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Karol Sivoň - TRANSIT TRUCK, Zimná 915/31, Stará Ľubovňa
- LUSPEK, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Nám. sv. Mikuláša 5/5, Stará Ľubovňa
- Michal Boguský, Mierová 1107/27, Stará Ľubovňa
- Peter Boguský, Mierová 1092/28, Stará Ľubovňa
- Miroslav Boguský, Letná 1075/10, Stará Ľubovňa
- Ján Boguský, Tatranská 1066/16, Stará Ľubovňa
17.5
Zámena nehnuteľností:
- SWM buildinvest, s. r. o. Nám. sv. Mikuláša 2/2, Stará Ľubovňa
17.6
Výkup nehnuteľností:
- Viktor Alexík, Štúrova 431/51, Stará Ľubovňa
- Viktória Alexíková, Štúrova 431/51, Stará Ľubovňa
- Mgr. Pavol Portáš, Rajčianska 24, Bratislava
- SKRUTKÁREŇ-EXIM, a. s., Továrenská 827/7, Stará Ľubovňa

P r e d k l a d á : Bc. Boleš
Stará Ľubovňa 10.02.2011
PaedDr. Michal BiganičViac na: www.staralubovna.skShare on Facebook
Staň sa členom skupiny Stara.sk na Facebooku a sleduj v reálnom čase všetky aktuálne novinky!

Komentáre

Name
Subject
Comment*
* povinná položka

Poradie komentárov: najnovšie hore, najstaršie dole
Uhlik (15.2.2011, 9:50 @409)
Videozáznam nebude
Vzhľadom na účasť štábu uhlik.sk na Radio_Head Awards 2010 nebude z tohto zasadnutia vytvorený videozáznam. Ospravedlňujem sa všetkým návštevníkom portálu Stara.sk a verím, že vlastný záznam vytvorí a zverejní Mesto na svojej web stránke.
(c) 1999-2022 Uhlik, uhlik.web v7.0.1.20201119, 0.052s.